OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti firmy Lucia Khona Outlet Solčany so sídlom na Hviezdoslavovej 56, 956 17 Solčany, Slovenská republika, IČO: 36 885 801, DIČ: 1043700702, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, č.: 406-8352, (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.minimarket.sk (ďalej len „minimarket.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva"). (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Vymedzenie pojmov


Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí

Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:
Lucia Khona Outlet Solčany, Hviezdoslavova 56, 956 17 Solčany, SR
E-mail: mini-market@centrum.sk

 


3. Objednávanie tovaru 

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu minimarket.sk
Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.


4. Storno objednávky 

Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu.

- Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu mini-market@centrum.sk alebo zaslaním správy cez kontaktný formulár na úvodnej stránke internetového obchodu minimarket.sk. V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

- Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
1. V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.
2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami dodať kupujúcemu . V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-tich kalendárnych dní.


5. Dodanie tovaru

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty.
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na meno a adresu objednávajúceho a to v lehote od 1 do 9 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade (dostupnosť na sklade je uvedená pri každom tovare).
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.


6. Poštovné 

Výška poštovného pri platbe vopred na bankový účet predstavuje 2€(zaslanie Slovenskou poštou 2.triedou). Pri platbe dobierkou je výška poštovného 3€(zaslanie Slovenskou poštou 2.triedou). Pri nákupe nad 60€ je poštovné zadarmo.

 

7. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby 

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu minimarket.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné náklady.
Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

V prípadoch, ak v e-shope pri určitom tovare nie je cena uvedená, prípadne je uvedená nulová cena, znamená to, že cena tovaru v danom momente nie je presne známa. V takom prípade sa odoslanie objednávky prostredníctvom e-shopu považuje za prejavenie záujmu o dodanie daného tovaru a cena bude kupujúcemu oznámená dodatočne. Po oznámení ceny tovaru má kupujúci právo objednávku potvrdiť alebo odmietnuť. V takom prípade sa objednávka považuje za záväznú momentom potvrdenia po oznámení ceny.

Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu s objednaným tovarom.
Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi:
PLATBA NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.
PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet predávajúceho,


8. Odstúpenie od zmluvy


Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v e-shope minimarket.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. 
Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, v pôvodnom stave, s visačkami, nenosený, nepoškodený a bez známok používania. 

E-mail o odstúpení od zmluvy musí kupujúci poslať na e-mailovú adresu mini-market@centrum.sk a musí obsahovať:

 • čislo objednávky
 • názov výrobku
 • číslo účtu alebo tovar, za ktorý by vrátený tovar chcel vymeniť.

 

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


9. Záručné podmienky a záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok:

           Reklamačný poriadok

 • Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 
   

  Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov (faktúry) . Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté. Kupujúci o reklamácii tovaru predávajúceho vopred informuje mailovou formou (mini-market@centrum.sk), kde musí dodať:

  • čislo objednávky
  • názov výrobku
  • popis závady, poprípade dôvod vrátenia tovaru


  Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.


  Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.


  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prápadoch do 3 dní, maximálne do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 

10. Ochrana osobných údajov

1.    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
2.    Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 
3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež je povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 
4.    Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: 
a)    právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 
b)    právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať cez kontaktný formulár, 
c)    právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 
d)    právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 
e)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 
f)    právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 
g)    právo na prenosnosť osobných údajov,
h)    právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5.    Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:  meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 
6.    Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 
7.    Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. 

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.minimarket.sk

 
SPÔSOB DORUČENIA POŠTOVNÉ BALNÉ
Slovenská pošta
2,00 EUR ZDARMA
Slovenská pošta
Doručenie do Čiech
180,00 EUR ZDARMA
Osobný odber
ZDARMA ZDARMA
SPÔSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba vopred-bankový prevod
BEZ POPLATKU
Platba na dobierku
1,10 EUR
Hotovosť pri osobnom odbere
BEZ POPLATKU

OBCHODNÉ PODMIENKY k stiahnutiu vo formáte PDF